Er zijn eindeloos veel programma’s mogelijk. De deelnemers krijgen hun eigen ruimte om het programma mee op te bouwen. Het belangrijkste is dat we samen op weg gaan, ook voor de beslissingen rond het programma. Zie hiervoor onder ‘visie’. Hier volgen slechts voorbeelden, om mogelijkheden aan te reiken. De deelnemers kunnen ook een deel van een programma kiezen of elementen uit meerdere programma’s combineren. Of nog nieuwe voorstellen doen.

Aanbod Eric

Lectio divina en Tobias

Het is duidelijk dat Bartimeüs aan het groeien is door de lectio divina. Er zijn nu vijf lectio divinagroepen. De lectio divina is een methode om het evangelie (de Bijbel) met veel aandacht te lezen en het eigen leven door die oceaan van spirituele krachten vanwege God zelf te laten omvormen. Zie de flyer op de homepage.

Er is nu een nieuwe methode beschikbaar om Bijbelverhalen ‘vanuit de toekomst’ te lezen: de Tobiasmethode. Omdat ik de vorming gevolgd heb aan de KU Leuven, mag ik met die methode groepen begeleiden. Zie http://www.kuleuven.be/thomas/page/tobias/.

 1. Een evangelieverhaal. Rond zowat elk evangelieverhaal kan een programma gebouwd worden. Uiteraard is de band met ons dagelijks leven een centrale vraag.
 2. Christelijke liefde. We weten allen dat liefde in het centrum van het christelijke geloof staat. Welke liefde is dat? Wat is het verschil met andere soorten liefde, die via de media en dergelijke op ons afkomen?
 3. Godsbeelden. Bestaat God? Welke god bestaat niet? Wie is de God van de bijbel? Wat heeft God ons te bieden? Wat vraagt Hij aan ons?
 4. Meditatie. De opgejaagde mens zoekt naar een diepe rust. Van welk mensbeeld vertrekt dit? Wat kan meditatie bieden? Hoe leer je mediteren?
 5. Christus. Waarom zegt het Nieuwe Testament dat de historische figuur Jezus de Christus is? Wat wordt daarmee gezegd? Wat kan Hij in ons dagelijks leven betekenen?
 6. Heilige Geest. Wie is de heilige Geest? In het Oud Testament? In het Nieuwe Testament? Wat zijn de gaven van de Geest? Hoe weet ik dat ik ‘in de Geest’ leef?
 7. Bibliodrama. Een aantal evangelieverhalen ontsluiten zich op een levensnabije manier door ze te spelen. Ze helpen om contact te krijgen met de eigen ervaringen en er de vreugde van het evangelie te laten binnen stromen.
 8. Lectio divina. Dit is een eeuwen oude en schitterende methode in vier stappen, om met veel respect een evangelieverhaal te lezen en het te laten doorwerken in het eigen leven. Zie de flyer op de homepage.
 9. Gebed. Wat is bidden? Hoe doe je dat? Dit kan gericht worden op het persoonlijk gebed of op het bidden in groep.
 10. Stilte. Het kan inhoudelijk over stilte gaan. Of men kan ervoor kiezen een dag, weekend… in stilte door te brengen. Met mogelijkheid tot begeleiding en gesprek.
 11. Je schaduw beminnen. Vanuit onze idealen duwen we allen onze schaduwzijden weg. Die dan toch via omwegen ons denken, voelen en handelen bepalen, zowel naar onszelf toe als naar anderen. Hoe die schaduwen te vriend maken door de lichtende diepte van onze persoon?
 12. Een activiteit organiseren. Het christelijk geloof stimuleert ons om actie te ondernemen, mensen te helpen, de wereld te verbeteren. Wat is christelijke actie? Wat kan jouw actie worden?
 13. Geldbesteding. De manier waarop iemand met (zijn) geld omgaat, zegt veel over die persoon. Wat mag mij iets kosten? Hoe kunnen we delen? Herverdelen?
 14. Behoeftigen helpen. We zijn allen tegen paternalisme, maar willen wel goed doen aan mensen, vooral aan de meest behoeftigen. Wat vraagt dit dan? Hoe belangrijk is dit binnen het evangelie?
 15. Sabbat. De joden houden sterk aan de sjabbat en aan de sjabbatsrust. Wat is dat? Wat kan dit betekenen voor ons, christenen?
 16. Gebeden schrijven. Aan welke voorwaarden moet een gebed voldoen? Hoe schrijf je dat? Misschien wensen jullie een (klein) gebedenboek te maken.
 17. Verzoening. De westerse mens is een grootmeester geworden in het verbergen en ontkennen van zijn schuld. Toch is die er. Schuld kan ons helpen groeien. Hoe gaan we met de schuld van anderen om? Hoe gaat Christus met onze schuld om? Verzoening kan gevierd worden. Zelfs in een sacrament. Wat is dat sacrament?
 18. Eucharistie. Dit is het topsacrament. Wat is een sacrament? Waarom is de eucharistie de top? Wat gebeurt er in een eucharistie? Waarom hecht de Kerk er zoveel belang aan?
 19. Bezinnings- en gebedstocht. Je wil voor anderen of voor de eigen groep een wandeling organiseren met gebed en bezinning. Hoe pak je dat aan? Waarrond?
 20. Roeping. God roept iedereen om in zijn Rijk te wonen en eraan mee te werken. Wat is jouw plaats daarin? Wat zeggen de evangelies over roeping?
 21. Geluk en vreugde. Het christelijk geloof biedt de diepst mogelijke vreugde. Welke vreugde is dat? Wat is schijngeluk?
 22. De andere godsdiensten. Geïnteresseerd in andere godsdiensten? Welke? Willen jullie andersgelovigen ontmoeten? Hoe kunnen we ons daarop voorbereiden? De nawerking?
 23. Religieuze ervaring. Wat is dat? Heb ik dat meegemaakt? Wat is het verschil met een godservaring? Heb ik dat meegemaakt?
 24. Persoonlijke begeleiding. Je bent welkom met jouw persoonlijke vragen, met jouw leven. Je mag over alles praten. We zoeken samen hoe God bevrijding kan zijn in jouw leven. Misschien wens je één gesprek, misschien een reeks gesprekken. Telkens één uur.
 25. Het eigen aura tekenen: met deze techniek krijg je zicht op de energiecentra in jezelf en tussen jezelf en de omgeving. Dit vraagt minstens drie uren.

Er zijn zoveel andere mogelijkheden. Slechts een opsomming met enkele woorden:

 1. Geloof en wetenschap.
 2. De parochie.
 3. De Kerk.
 4. Mensenrechten.
 5. Een bepaalde spiritualiteit: Taizé, Charles de Foucauld, trappisten, Don Bosco, Franciscus van Assisi…
 6. Het christelijke huwelijk.
 7. Het christelijke doopsel.
 8. De geloofsbelijdenis.
 9. Met een christelijk lied werken. Zang.
 10. Kunst en christelijk geloof.
 11. De religieuze gelofte van armoede.
 12. De religieuze gelofte van gehoorzaamheid.
 13. De religieuze gelofte van ongehuwd leven.
 14. De wonderen – mirakels.
 15. Schepping en scheppingsverhalen.
 16. De getallensymboliek in de Bijbel.
 17. Een religieuze film.
 18. Geweld en geweldloosheid.
 19. Eenvoud.
 20. Vasten – ramadan.
 21. Gemeenschap vormen.
 22. De C of K in een beweging of groep of school. Christelijke identiteit.
 23. De componenten van elk geloof.
 24. Verrijzenis.
 25. Lijden.
 26. Dood.
 27. Leven na de dood.
 28. Schoonheid en verwondering.
 29. Christelijke poëzie.
 30. Hoop.
 31. Advent.
 32. Kerstmis.
 33. Vasten.
 34. Pasen.
 35. De hemelvaart van de Heer.
 36. Rouwen. Omgaan met verlies.
 37. Zelfdoding.
 38. Christelijke opvoeding.
 39. Het vormsel.
 40. Vergeven en vergeten in twaalf stappen.
 41. Zes levensfasen voor geloof en levensbeschouwing

Aanbod Kris

 1. Geloofsbegeleiding, inspelend op de vraagstelling, via gesprekken, bezoeken aan initiatieven … Van een verkenning van het christelijk geloof tot een persoonlijke verheldering van het eigen geloof.
 2. Ondersteuning van geloofsgroepen. Wat is nodig voor een vervullende geloofsgemeenschap?
 3. Een ouderavond voor het vormsel of de eerste communie.
 4. Charisma’s onderscheiden.
 5. Wat is roeping? Welke talenten heeft God me gegeven om Zijn Rijk op aarde mee gestalte te geven? Welke charisma’s heb ik?
 6. Noden op het gebied van geloof in Vlaanderen.
 7. Lectio divina-groep.
 8. Voorgaan in vieringen, ook in lokale jeugdverenigingen en scholen.
 9. Onthaal, religieuze ‘time-out’ of ‘stilval’-ruimte.
 10. Werken aan christelijke gemeenschapsopbouw doorheen verkondiging, vieren, dienstbaarheid en gemeenschap/ontmoeting.
 11. Wat met de C of K van onze beweging(en)?
 12. Waaraan denken bij het organiseren van een christelijke activiteit, goed doen …
 13. De parochie van de toekomst.